Thứ Hai, 01/3/2021 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Quản lý khoa họcQuản lý CN và SHTTKế hoạch - Tài Chính
BIỂU MẪU
STT Ký hiệu Tên biểu mẫu File đính kèm
DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ
1 CS1 Phiếu đề xuất/đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở
2 CS2 Đơn đăng ký chủ trì đề tài, dự án cấp cơ sở
3 CS3 Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở
4 CS4 Thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở
5 CS5 Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở
6 CS6 Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài, dự án KHCN
7 CS7 Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở
8 CS8 Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở
9 CS9 Biên bản họp hội đồng KH&CN tư vấn xác định đề tài cấp cơ sở
10 CS10 Phiếu đánh giá đề cương đề tài cấp cơ sở
11 CS11 Biên bản họp hội đồng kh&cn xét duyệt đề cương đề tài/dự án KH&CN cấp cơ sở
12 CS12 Quyết định phê duyệt đề cương đề tài/dự án KHCN cấp cơ sở
13 CS14 Báo cáo tiến độ, thực hiện đề tài/dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giữa kỳ
14 CS15 Biên bản kiểm tra tiến độ, nghiệm thu khối lượng thực hiện đề tài/dự án khoa học và công nghệ cơ sở giữa kỳ
15 CS16 Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
16 CS17 Hướng dẫn báo cáo tổng hợp kết quả đề tài/dự án cấp cơ sở
17 CS18 Đơn đề nghị đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài/dự án KHCN cấp cơ sở
18 CS19 Phiếu nhận xét kết quả đề tài/dự án cấp cơ sở
DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH
19 A1-ĐXNV Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN
20 A2-ĐXĐHĐTĐA Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học)
21 A3-ĐXĐHDA Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Dùng cho Dự án sản xuất thử nghiệm)
22 A4-ĐXĐHDAKHCN Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Dùng cho Dự án KH&CN)
23 A5-ĐXĐHCT Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Dùng cho chương trình KH&CN)
24 A6-NXĐXĐHNV Phiếu nhận xét đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
25 A7-BBHĐ Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
26 B1-ĐON Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
27 B2-TMĐTXHNV Thuyết minh đề tài NC KH, XH&NV
28 B3-TMĐTCN Thuyết minh đề tài NC ứng dụng và phát triển công nghệ
29 B4-TMDASXTN Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm
30 B5-TMĐA Thuyết minh đề án khoa học cấp tỉnh
31 B6-LLCN Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ
32 B7-LLTC Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
33 B8-PHNC Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN
34 B9-BBHS Biên bản mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
35 B10-NXTĐHS Phiếu nhận xét tư vấn thẩm định hồ sơ tham gia tuyển chọn
36 B11-BBTĐHS Biên bản họp tổ tư vấn thẩm định hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
37 B12-NXĐGĐTXHĐA Phiếu nhận xét, đánh giá Đề tài khoa học xã hội và nhân văn hoặc đề án khoa học cấp tỉnh
38 B13-NXĐGĐTCN Phiếu nhận xét, đánh giá Đề tài KH&CN cấp tỉnh
39 B14-NXĐGDA Phiếu nhận xét, đánh giá dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh
40 B15-BBHĐ Biên bản họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
41 B16-BBTĐKP Biên bản họp tổ tư vấn thẩm định dự toán nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
42 C1-BCĐK Báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
43 C2-BBKTĐK Biên bản kiểm tra định kỳ, nghiệm thu khối lượng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
44 C3-BCTHKQ Hướng dẫn Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài, dự án
45 C4-BCĐG Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
46 C5-NXĐGNVXH Phiếu nhận xét, đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Dùng cho đề tài khoa học xã hội và nhân văn hoặc đề án khoa học)
47 C6-NXĐGNVKTCN Phiếu nhận xét, đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Dùng cho đề tài khoa học công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm)
48 C7-BBĐGNT Biên bản đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
49 C8-BBQTKP Biên bản thẩm duyệt quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ
50 Biểu I.2 Phương án và dự toán thuê chuyên gia (áp dụng cho việc xây dựng hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. - áp dụng với các nhiệm vụ đề xuất thuê chuyên gia)
51 Biểu I.3 Tổng hợp dự toán công lao động trực tiếp (áp dụng cho việc xây dựng hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.)
52 Biểu I.4 Dự toán chi tiết công lao động trực tiếp (áp dụng cho việc xây dựng hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.)
53 Biểu II.1 Phiếu nhận xét bổ sung về ngày công quy đổi (mẫu áp dụng cho việc đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - áp dụng đối với ủy viên phản biện)
54 Biểu II.2 Biên bản họp Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ (áp dụng cho việc đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ)
Tổng số: 54
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Kế hoạch số 16/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác quản lý vi phạm hành chính năm 2021 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Báo cáo số 15/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Báo cáo số 14/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP năm 2020

Quyết định số 28/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH CN cấp Quốc gia

Báo cáo số 16/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả công tác tháng 02 và kế hoạch tháng 03 năm 2021

Kế hoạch số 15/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 26/QĐ-SKHCN về việc Quyết định thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh Điện năng

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 25/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (đợt 1) Kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2021

Quyết định số 24/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi

Thông báo đề xuất tham gia Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN thực hiện năm 2021

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 756
Hôm nay 1.596
Hôm qua 3.254
Tất cả 3.200.389

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này