Thứ Tư ngày 28/9/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Bộ KH&CN
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 1596/QĐ-BKHCN
23/8/2022
Quyết định Ban hành Quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; hoạt động giải thưởng tiêu chuẩn quốc gia
2 12/2022/TT-BKHCN
15/8/2022
Thông tư Quy định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
3 09/2022/TT-BKHCN
28/7/2022
Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
4 08/2022/TT-BKHCN
06/6/2022
Thông tư Quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ
5 07/2022/TT-BKHCN
31/5/2022
Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
6 08/2022/TT-BKHCN
31/5/2022
Thông tư Quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ
7 07/2022/TT-BKHCN
31/5/2022
Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống...
8 05/2022/TT-BKHCN
31/5/2022
Thông tư Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
9 04/2022/TT-BKHCN
31/5/2022
Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
10 06/2022/TT-BKHCN
31/5/2022
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ
11 802/QĐ-BKHCN
23/5/2022
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ.
12 473/TB-BKHCN
10/3/2022
Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng tại Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2021
13 230/QĐ-BKHCN
01/3/2022
Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ
14 11/2021/TT-BKHCN
18/11/2021
Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
15 10/2021/TT-BKHCN
17/11/2021
Thông tư quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
16 08/2021/TT-BKHCN
27/10/2021
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
17 2282/QĐ-BKHCN
13/9/2021
Ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030
18 1678/QĐ-BKHCN
23/6/2021
Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai "Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030"
19 06/2021/TT-BKHCN
18/6/2021
Thông tư Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
20 05/2021/TT-BKHCN
17/6/2021
Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
21 03/TT-BKHCN
11/6/2021
Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
22 1226/TB-BKHCN
19/5/2021
Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2021.
23 02/2021/TT-BKHCN
10/3/2021
Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
24 01/2021/TT-BKHCN
01/3/2021
Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
25 06/2020/TT-BKHCN
10/12/2020
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 154/2018/NĐCP ngày 09/11/2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ.
26 01/CT-BKHCN
21/4/2020
Chỉ thị số: 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19
27 508/QĐ-BKHCN
30/3/2020
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện "Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030" (giai đoạn 2020 - 2025)
28 04/2019/TT-BKHCN
26/6/2019
Quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học
29 11/2018/TT-BKHCN
06/8/2018
Thông tư Quy định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục
30 03/2018/TT-BKHCN
15/5/2018
Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
31 01/2018/TT-BKHCN
12/4/2018
Thông tư Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
32 10/2017/TT-BKHCN
28/6/2017
Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
33 183/QĐ-BKHCN
09/02/2017
Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Quỹ gen cấp Quốc gia thuộc Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
34 01/2017/TT-BKHCN
12/01/2017
Thông tư: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập.
35 17/2016/TT-BKHCN
01/9/2016
Thông tư Quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
36 13/2016/TT-BKHCN
30/6/2016
Thông tư Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
37 04 /2016/TT-BKHCN
04/4/2016
Thông tư Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ
38 26/2015/TT-BKHCN
26/11/2015
Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ
39 25/2015/TT-BKHCN
26/11/2015
Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ
40 20/2015/TT-BKHCN
05/11/2015
Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ
41 15/2015/TT-BKHCN
25/8/2015
Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
42 14/2015/TT-BKHCN
19/8/2015
Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ
43 11/2015/TT-BKHCN
26/6/2015
Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
44 03/2015/TT-BKHCN
09/3/2015
Thông tư Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
45 38/2014/TT-BKHCN
16/12/2014
Quy định về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ
46 36/2014/TT-BKHCN
12/12/2014
Quy hoạch hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp
47 35/2014/TT-BKHCN
11/12/2014
Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
48 31/2014/TT-BKHCN
06/11/2014
Thông tư Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
49 28/2014/TT-BKHCN
15/10/2014
Thông tư Quy định việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia
50 26/2014/TT-BKHCN
10/10/2014
Thông tư Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ
Tổng số: 66
Trang 1 / 2 |< << >> >|
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.528
Hôm nay 4.946
Hôm qua 6.593
Tất cả 6.579.348
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!