Thứ Bảy ngày 28/5/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Bộ KH&CN
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 802/QĐ-BKHCN
23/5/2022
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ.
2 473/TB-BKHCN
10/3/2022
Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng tại Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2021
3 230/QĐ-BKHCN
01/3/2022
Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ
4 11/2021/TT-BKHCN
18/11/2021
Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
5 10/2021/TT-BKHCN
17/11/2021
Thông tư quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
6 08/2021/TT-BKHCN
27/10/2021
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
7 2282/QĐ-BKHCN
13/9/2021
Ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030
8 1678/QĐ-BKHCN
23/6/2021
Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai "Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030"
9 06/2021/TT-BKHCN
18/6/2021
Thông tư Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
10 05/2021/TT-BKHCN
17/6/2021
Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
11 03/TT-BKHCN
11/6/2021
Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
12 1226/TB-BKHCN
19/5/2021
Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2021.
13 02/2021/TT-BKHCN
10/3/2021
Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
14 01/2021/TT-BKHCN
01/3/2021
Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
15 06/2020/TT-BKHCN
10/12/2020
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 154/2018/NĐCP ngày 09/11/2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ.
16 01/CT-BKHCN
21/4/2020
Chỉ thị số: 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19
17 508/QĐ-BKHCN
30/3/2020
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện "Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030" (giai đoạn 2020 - 2025)
18 04/2019/TT-BKHCN
26/6/2019
Quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học
19 11/2018/TT-BKHCN
06/8/2018
Thông tư Quy định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục
20 03/2018/TT-BKHCN
15/5/2018
Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
21 01/2018/TT-BKHCN
12/4/2018
Thông tư Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
22 10/2017/TT-BKHCN
28/6/2017
Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
23 183/QĐ-BKHCN
09/02/2017
Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Quỹ gen cấp Quốc gia thuộc Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
24 01/2017/TT-BKHCN
12/01/2017
Thông tư: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập.
25 17/2016/TT-BKHCN
01/9/2016
Thông tư Quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
26 13/2016/TT-BKHCN
30/6/2016
Thông tư Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
27 04 /2016/TT-BKHCN
04/4/2016
Thông tư Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ
28 26/2015/TT-BKHCN
26/11/2015
Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ
29 25/2015/TT-BKHCN
26/11/2015
Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ
30 20/2015/TT-BKHCN
05/11/2015
Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ
31 15/2015/TT-BKHCN
25/8/2015
Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
32 14/2015/TT-BKHCN
19/8/2015
Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ
33 11/2015/TT-BKHCN
26/6/2015
Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
34 03/2015/TT-BKHCN
09/3/2015
Thông tư Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
35 38/2014/TT-BKHCN
16/12/2014
Quy định về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ
36 36/2014/TT-BKHCN
12/12/2014
Quy hoạch hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp
37 35/2014/TT-BKHCN
11/12/2014
Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
38 31/2014/TT-BKHCN
06/11/2014
Thông tư Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
39 28/2014/TT-BKHCN
15/10/2014
Thông tư Quy định việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia
40 26/2014/TT-BKHCN
10/10/2014
Thông tư Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ
41 25/2014/TT-BKHCN
08/10/2014
Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
42 22/2014/TT-BKHCN
25/8/2014
Thông tư Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
43 20/2014/TT-BKHCN
15/7/2014
Thông tư Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
44 21/2014/TT-BKHCN
15/7/2014
Thông tư Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
45 19/2014/TT-BKHCN
01/7/2014
Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
46 17/2014/TT-BKHCN
16/6/2014
Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
47 18/2014/TT-BKHCN
16/6/2014
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen
48 15/2014/TT-BKHCN
13/6/2014
Thông tư Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
49 16/2014/TT-BKHCN
13/6/2014
Thông tư Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ
50 06/2014/TT-BKHCN
25/4/2014
Thông tư Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
Tổng số: 56
Trang 1 / 2 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở, bắt đầu thực hiện năm 2023

V/v thông tin cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Hiệu quả bước đầu từ các Dự án của “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi” tại Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 1.336
Hôm nay 5.715
Hôm qua 6.251
Tất cả 5.594.083
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!